Doradztwo lean management

0
894

Doradca lean management to osoba spoza firmy, wolna od uwikłania w codzienną działalność przedsiębiorstwa i w codzienny proces tworzenia, które mogą przesłaniać niekiedy istotne fakty. Doradca nie ma złych doświadczeń czy uprzedzeń związanych z daną organizacją, dlatego, patrząc na nią niejako z zewnątrz, potrafi dostrzec bardziej efektywne i sprawniejsze rozwiązania pojawiających się problemów.

Doradca lean nie zna firmy lepiej niż jej właściciel czy menadżer.

Zajmuje się jednak procesami i zjawiskami, a także ich przyczynami i skutkami, a do tego nie zawsze konieczna jest wiedza na temat danej branży czy konkretnej organizacji. Zadaniem doradcy jest więc ochrona przedsiębiorcy przed błędami i niekorzystnymi dla firmy decyzjami.

Jakie obszary obejmuje doradztwo lean management? Przeanalizujmy kilka najważniejszych z nich.

Doradca lean management
Doradca lean management

Doradztwo lean management a wielkość firmy

Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia wybranych obszarów doradztwa lean management, dodajmy na początek kilka słów na temat zasadności korzystania z niego. Małe i średnie firmy nie są często w stanie zatrudnić specjalistów na etacie. Jednak bez ich wiedzy i doświadczenia rozwijają się wolniej i narażone są na poważne błędy, które mogą zagrażać ich rozwojowi. W takim przypadku korzystanie z usług doradców z zewnętrznej firmy wydaje się optymalnym wyjściem.

A co z większymi firmami?

W dużych organizacjach z kolei, w miarę rozwoju, większość procesów wewnętrznych ulega coraz większej komplikacji i mamy do czynienia z nowymi problemami. Powstaje potrzeba korzystania z coraz bardziej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. Osoba z zewnątrz, jaką jest doradca lean management, znajduje się ponad podziałami, barierami i polityką w firmie, dzięki czemu jest w stanie zauważyć i wskazać rozwiązania wielu problemów.

Doradztwo lean management i opracowanie strategii zarządzania

Organizacje, które zdecydują się na korzystanie z doradztwa lean management, mogą liczyć na przeprowadzenie diagnozy i audytu, a także na pomoc w budowaniu modeli operacyjnych i efektywnych systemów sugestii. Co więcej, doradztwo lean obejmuje także standaryzację pracy menadżerskiej i tworzenie drzewa celów i wskaźników organizacji.

Dwa ostatnie wymienione obszary przedstawimy nieco bliżej.

Standaryzacja pracy menadżerskiej

Standaryzacja pracy menadżerskiej, nazywana także Management by Objectives, Policy Deployment lub też Gemba Kanri, obejmuje zadania menadżerów w zakresie wsparcia systemów, a zwłaszcza zarządzania przez cele. Pozwala na regularne monitorowanie postępów na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów, monitorowaniu efektów pracy pracowników i nagradzaniu ich wyjątkowych sukcesów.

Tworzenie drzewa celów i wskaźników organizacji

Tworzenie wskaźników organizacji i drzewa celów (Hoshin Kanri, hoshin) uznawane jest za podstawę koncepcji usprawniania i doskonalenia kaizen. To system, którego cel stanowi kompleksowe wzmacnianie zdolności produkcyjnych organizacji, a odbywa się to poprzez założenie celów dla każdego poziomu firmy i angażowanie pracowników na wszystkich szczeblach.

Doradztwo lean management
Doradztwo lean management

Optymalizacja procesów w doradztwie lean management

Doradztwo lean management obejmuje także swoim zakresem optymalizację procesów, przy czym mogą to być procesy w organizacjach, procesy w obszarze magazynu i logistyki czy też layout maszyn na hali produkcyjnej. Doradcy lean zajmują się też projektami doskonalącymi procesy End to End.

Doradztwo lean management i wdrażanie TWI

TWI (ang. Training Within Industry) to program mający na celu rozwój umiejętności przełożonych w zakresie instruowania pracowników, budowania z nimi dobrych relacji, doskonalenia metod pracy i zapewniania bezpieczeństwa pracy. Każda z metod TWI działa w oparciu o cykl Plan-Do-Check-Act. TWI uznaje się za punkt początkowy przy wdrażaniu lean management w firmie.

Wdrażanie narzędzi lean management

Niektóre źródła podają, że istnieje około 500 narzędzi lean, podczas gdy inne, że jest ich około 1000. Znajdują one zastosowanie w różnych branżach i w różnych organizacjach, jednak kilka z nich stosuje się niemal zawsze.

Należą do nich między innymi Kaizen, mapowanie strumienia wartości (VSM), 5S, Poka-Yoke, Yamazumi, Just In Time (JIT), Jidoka, SMED (ang. Single Minute Exchange Of Die), TPM (ang. Total Productive Maintenance), Six Sigma, Kanban.

Doradztwo lean management i wdrażanie narzędzi lean w usługach

Jak wiadomo, koncepcja lean management jest na tyle uniwersalna, że można ją z powodzeniem dostosowywać do każdej branży, także usługowej czy handlowej.

Dlatego też doradztwo lean może obejmować takie obszary jak:

 • Projekty doskonalące procesy w usługach,
 • Standaryzację pracy w usługach,
 • Standaryzację pracy handlowca,
 • Ustalanie celów w procesach,
 • Projektowanie procesów w obszarach usług i sprzedaży,
 • Zarządzanie wizualne w procesach.
Doradztwo lean
Doradztwo lean

Wdrażanie narzędzi zarządzania jakością a doradztwo lean management

Zarządzanie jakością to kolejny obszar, którego doskonaleniem zajmuje się doradztwo lean management.

Na jaką pomoc można liczyć w tym zakresie?

 1. Ocena kondycji potencjalnego dostawcy (audyt lean management),
 2. Wdrażanie SPC (ang. Statistical Process Control), statystycznej kontroli procesu w produkcji seryjnej,
 3. Wdrażanie narzędzi planowania jakości (FMEA – ang. Failure Mode and Effects Analysys, PPAP – ang. Production Part Approval Process, Control Plan, APQP – ang. Advanced Product Quality Planning),
 4. Wdrażanie procesu analizy reklamacji i działań zapobiegających poprzez zastosowanie narzędzi problem solving (raport A3, raporty 8D).
 5. Wdrażanie MSA (ang. Measurement Systems Analysys, oceny systemów pomiarowych w procesie).

Efekty korzystania z doradztwa lean management

Doradztwo lean management ma na celu usprawnienie procesów zachodzących w danej organizacji. Dzięki niemu ograniczamy marnotrawstwo, a wartość produktu ma zapewniony przepływ. Co więcej, produkty wytwarzane są w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Wprowadzenie zasad lean management w życie pozwala na zwiększenie kontroli nad wymiernymi efektami, które podnoszą konkurencyjność firmy i umacniają jej pozycję na rynku.

Znacie dobrych doradców? Który doradca lean management jest według Was najlepszy?

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here